LEDIGE STILLINGER

Ubberup Højskole

Ubberup Højskole er en almen folkehøjskole, der vil give de bedste betingelser for mennesker, der vælger at skabe et vendepunkt i deres liv – fysisk, socialt og mentalt

Vi har i øjeblikket ingen ledige stillinger på Ubberup Højskole.

Baggrundsinformation

Ubberup Højskoles bestyrelse

Jørgen Faye (Formand) Michael Augustine (Næstformand) Ole Glahn Joachim Juel Vædele Pia Østerbye Esben Træholt Andersen Lisbeth Andreasen (Suppleant) Henning Fougt (Suppleant) Lisbeth Trinskjær (Forstander) Malthe Ibsen Sørensen (Medarbejderrep.) Hans-Henrik Kristensen (Medarbejderrep.) Emil Gravenhorst (Elevforeningsrep.)

Bliv medlem af skolekredsen

Du får adgang til højskolens arrangementer, nyhedsbreve, generalforsamling m.v. Du får stemmeret ved Ubberup Højskoles generalforsamling. Et livslangt medlemskab koster kr. 200,-

FRA UBBERUP HØJSKOLES VEDTÆGTER

Alle, der kan tilslutte sig Ubberup Højskoles formål, kan mod et indskud på mindst 200,00 kr. en gang for alle blive optaget som medlem af skolekredsen. Dog kan skolens elever først opnå medlemskab efter afslutning af det kursus, hvori de deltager. Medlemmer har adgang til at stemme ved fremmøde på skolens generalforsamling. Ingen kan ved erhvervelse af flere medlemsbeviser opnå mere end en stemme på skolens generalforsamling.

Ubberup Højskole er en almen folkehøjskole, der vil give de bedste betingelser for mennesker, der vælger at skabe et vendepunkt i deres liv – fysisk, socialt og mentalt.

Rammerne for dette arbejde er vores fælles værdier: Alle skal opleve myndighed, mening, fysisk, socialt og mentalt velbefindende, og være en del af et rummeligt fællesskab. Myndighed og modet til at tage ansvar for eget liv er afgørende for, at mennesket kan udvikle sit potentiale. Skolens fællesskab er fundament for styrkelse af selvstændighed, engagement og livsglæde – i undervisningen, i samværet og i mødet med det omgivende samfund. Det er vores udgangspunkt at læring, dannelse og stræben efter mening bedst finder sted som erkendelser med fornuften, følelserne og kroppen. Vi vil sammen med eleverne styrke gnisten og engagementet i arbejdet for det gode liv. Vi møder mennesker med fundamental tillid, fordi vi tror på det bedste i hinanden. Det er denne overbevisning, der danner udgangspunktet for vores møde med elever og omverden. Sundhed er en vigtig del af realiseringen af det gode liv. På linje med WHO opfatter vi sundhed, som ”en dynamisk tilstand af fysisk, mental og social velbefindende og ikke blot fravær af sygdom eller svækkelse”. Sundhed er ikke alene et individuelt anliggende. Derfor arbejder vi hen imod et samfund, som skaber gode betingelser for at leve sunde liv. På Ubberup Højskole vil vi bidrage til at skabe et folkeligt og rummeligt fællesskab på tværs af samfundsmæssige skel og fremme det demokratiske medborgerskab. Disse værdier skal præge højskolens udvikling og dens samspil med det øvrige samfund. Godkendt på ordinær generalforsamling den 27. maj 2014

VEDTÆGT FOR

DEN SELVEJENDE INSTITUTION

UBBERUP HØJSKOLE

§ 1. HJEMSTED, FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG

Stk. 1. Ubberup Højskole er en privat selvejende skole.

Stk. 2. Ubberup Højskole er oprettet i oktober 1899 og har hjemsted i Kalundborg Kommune, Region Sjælland, med postadresse 4400 Kalundborg.

Stk. 3. Højskolen er ejer af ejendommene matrikelnummer 7b, 7c, 7e, 19, 25a, 25b og 26 af Asmindrup by, Værslev sogn med derpå værende bygninger og alt tilbehør.

Stk. 4. Det er skolens formål at virke som grundtvigsk folkehøjskole inden for rammerne af gældende regler om frie kostskoler.

Stk. 5 Værdigrundlag for Ubberup Højskole:

På Ubberup Højskole vil vi tage udgangspunkt i det hele menneske: Det handlende, følende og tænkende menneske. Vi tror på, at gensidig respekt, forventninger og det at stille krav til hinanden og sig selv, er grundlæggende elementer i udviklingen af mennesket.

Vi vil prøve at fokusere på de ting, der gør os stærke sammen. Vi vil udnytte fællesskabets styrke til at underbygge den personlige udvikling for hver af os. Vi tror nemlig på, at fundamentet for et godt liv er en vedvarende, personlig udvikling, som kan skabes i en åben og ærlig dialog.

Vi tror også på, at fællesskabet kan rumme megen inspiration for den enkelte deltager. Vi tror på, at forudsætningen for et godt liv er det enkelte menneskes evne til, og interesse for at tage ansvar for eget liv.

Vi tror også på, at en sund sjæl i et sundt legeme er en del af forudsætningen. Vi tror på, at samspillet mellem en stimulering af sjæl og legeme giver den bedste basis for at finde sig selv og udvikle sig selv. Den udvikling vil vi gerne være med til at styrke.

§ 2. SKOLEKREDS

Stk. 1. Alle, der kan tilslutte sig Ubberup Højskoles formål, kan mod et indskud på mindst 200,00 kr. en gang for alle blive optaget som medlem af skolekredsen. Dog kan skolens elever først opnå medlemskab efter afslutning af det kursus, hvori de deltager.

Stk. 2. Privatpersoner, dvs. andre end offentlige myndigheder, skal udgøre flertallet af skolekredsen.

Stk. 4. Optagelse skal godkendes af bestyrelsen og dens afgørelse kan indankes for generalforsamlingen. Der udstedes medlemsbevis. Afslag på optagelse i skolekredsen kan indankes for generalforsamlingen både af den, som har fået afslag og af et mindretal i bestyrelsen.

Stk. 5. Medlemmerne har ikke ret til nogen del af skolens formue eller udbytte af nogen art. Medlemmerne har intet personligt ansvar for skolens forpligtelser.

Stk. 6. Medlemmer har adgang til at stemme ved fremmøde på skolens generalforsamling. Ingen kan ved erhvervelse af flere medlemsbeviser opnå mere end en stemme på skolens generalforsamling.

Stk. 7. Skolens årsrapport udleveres fra skolen senest 14 dage før den generalforsamling, hvor regnskabet skal behandles. Medlemmerne har endvidere ret til indsigt i drifts-, anlægs- og likviditetsbudgetter, byggeregnskaber og oplysninger til brug for tilskudsberegning, der sendes til offentlig myndighed. Skolens medarbejdere har ret til indsigt i nævnte materiale.

§ 3. SKOLENS DRIFT

Stk. 1. Skolens drift gennemføres ved tilskud fra det offentlige, ved betaling fra eleverne og ved frivillige bidrag.

Stk. 2. Et eventuelt overskud hidrørende fra skolens drift skal komme skolen til gode.

Stk. 3. Overskud ved skolens drift tilfalder institutionen og skal i passende omfang anvendes til tilvejebringelse af kapital til imødegåelse af underskud og i øvrigt til størst mulig gavn for skolen, f.eks. forbedring af undervisningsmateriale, byggeforanstaltninger og lignende.

Likvide midler, der ikke er nødvendige for den daglige drift, skal under hensyntagen til sikkerheden anbringes på en eller flere af følgende måder:

 1. Som indestående i pengeinstitutter hjemmehørende i Danmark eller i et andet land inden for De Europæiske Fællesskaber
 2. I fondsaktiver udstedt af danske realkreditinstitutter, Kreditforeningen af Kommuner i Danmark eller andre danske finansieringsinstitutter under offentligt
 3. I fondsaktiver eller gældsbreve, for hvilke den danske stat eller en dansk kommune står som udsteder eller
 4. I værdipapirer bortset fra aktier, som efter deres art og sikkerhed kan stilles i klasse med de aktiver, der er nævnt i nr. 2 og

Anbringelse af likvide midler kan ikke ske på konti m.v., som andre end skolen disponerer over.

§ 4. GENERALFORSAMLINGEN

Stk. 1. Generalforsamlingen består af skolekredsens medlemmer.

Stk. 2. Generalforsamlingen vedtager ændringer i vedtægterne, jf. § 12, og træffer beslutning om institutionens nedlæggelse, jf. § 13.

Stk. 3. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden den 1. juli. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved alm. brev til medlemmerne og med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forstanderens beretning
 4. Den reviderende årsrapport forelægges til godkendelse
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 7. Eventuelt

Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Forslag bekendtgøres for medlemmerne senest 5 dage før.

Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde, skal afholdes inden 30 dage efter, at enten et flertal af bestyrelsens medlemmer eller et flertal af skolekredsens medlemmer har krævet det. Forslag til dagsorden skal indsendes skriftligt med begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 6. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal mødte medlemmer, jf. dog § 13.

Stk. 7. 1 medlem kan kræve skriftlig afstemning.

Stk. 8. Der føres protokol over det, der foretages og vedtages på generalforsamlingen. Protokollen underskrives af dirigenten og opbevares på skolen.

§ 5. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING

Stk. 1. Skolens bestyrelse består af 7 medlemmer. 6 medlemmer vælges ved skriftlig afstemning på den ordinære generalforsamling af og blandt medlemmer af skolekredsen. Et medlem af skolens bestyrelse udpeges af Ubberup højskoles elevforening blandt denne forenings medlemmer for 1 år ad gangen. Det forudsættes, at elevforeningen alene omfatter tidligere elever, jf. § 5, stk. 3. Følgende personer kan ikke være medlem af bestyrelsen:

 1. Medlemmer af bestyrelsen i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer ejendomme m.m. til
 2. Advokater, revisorer og lignende rådgivere for samt ansatte i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer ejendomme m. til skolen, eller som kontrollerer udlejer af ejendomme m.m. til skolen.
 3. Ejere af ejendomme m.m., der udlejes til skolen
 4. Den samme person kan ikke være medlem af bestyrelsen ved to eller flere frie kostskoler inden for samme

Stk. 2. 2 medlemmer afgår ved I. ordinære generalforsamling, 2 ved 2. ordinære generalforsamling og så fremdeles hvert år. Genvalg kan finde sted. Desuden vælges 1 suppleant ved hvert valg for 2  år af gangen, så disse udgør 2 suppleanter.

Stk. 3. Ingen ved skolen ansat eller ingen af skolens elever kan være medlem af bestyrelsen – heller ikke som repræsentant for andre – eller udpege medlemmer til denne.

Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og have fast bopæl i Danmark eller tilhøre det danske mindretal i Sydslesvig.

Stk. 5. Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand, kassere og sekretær.

Stk. 6. Såfremt et medlem ikke længere opfylder lovens § 7, stk. 2 og stk. 3, skal vedkommende udtræde af bestyrelsen. Nyvalg / nyudpegning foretages hurtigst muligt for den resterende del af valgperioden.

§ 6. BESTYRELSENS OPGAVER OG ANSVAR

Stk. 1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er herunder ansvarlig for dens økonomi. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen og sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn. Bestyrelsen er ansvarlig overfor skolekredsen. Bestyrelsen er tillige ansvarlig over for undervisningsministeren, herunder for at betingelsen og vilkår for ydelse af tilskud overholdes.

Stk. 2. Bestyrelsen ansætter og afskediger forstanderen.

Stk. 3. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter elevbetalingen.

Stk. 5. Bestyrelsen påser at skolens formål opfyldes, godkender en årsplan og en indholdsplan for det enkelte kursus.

Stk. 6. Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af korrekt driftsregnskab og status, jf. § 10, stk. 1.

Stk. 7. Bestyrelsen underretter Undervisningsministeriet om skolens nedlæggelse.

Stk. 8 Bestyrelsen godkender en plan for den årlige evaluering af skolens virksomhed på grundlag af værdigrundlaget.

§ 7. BESTYRELSENS ARBEJDE M.V.

Stk. 1. Bestyrelsen holder møde, når formanden eller 3 medlemmer finder det nødvendigt, dog mindst 4 gange årligt.

Stk. 2. Formanden indkalder skriftligt mødedeltagerne til møde og meddeler samtidig hvilke sager, der skal behandles.

Stk. 3. Formanden leder forhandlinger og afstemninger og sørger for, at beslutninger herunder eventuelt afstemningsresultat indføres i en beslutningsprotokol. Efter hvert møde underskrives protokollen af mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i protokollen, som opbevares på skolen. Formanden sørger for, at de trufne beslutninger udføres.

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer er til stede og deltager i afstemningen. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Beslutninger om køb, salg og pantsætning af fast ejendom træffes dog ved 2/3 stemmeflertal.

Stk. 5. Et bestyrelsesmedlem er inhabilt i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse. I øvrigt fælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2. om inhabilitet. I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af protokollen, at vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og afstemninger.

Stk. 6. En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvori væsentlige hensyn til personers eller skolens interesse gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne, herunder økonomiske forhold. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 8 om tavshedspligt.

Stk. 7. Bestyrelsen kan beslutte at holde møder, hvor kun dens medlemmer er til stede.

Stk. 8. Bestyrelsen hæfter ikke personligt for skolens gæld og kan ikke modtage honorar af skolens midler. Dansk rets almindelige erstatningsregler gælder for medlemmerne.

Stk. 9. Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden.

§ 8. SKOLENS DAGLIGE LEDELSE

Stk. 1. Forstanderen har overfor Undervisningsministeriet det pædagogiske ansvar og forestår den daglige ledelse af skolen.

Stk. 2. Ved forstanderens fravær udover en måned skal der konstitueres en forstander. Stk. 3. Forstanderen kan bemyndige en stedfortræder til at foretage retshandler, der ligger inden for den daglige ledelse af skolen.

Stk. 4. Forstanderen ansætter og afskediger personale. Ved ansættelse og afskedigelse skal bestyrelsen forud orienteres.

Stk. 5. Forstanderen er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og kap. 8 om tavshedspligt m.v.

§ 9. MEDARBEJDERRÅD

Stk. 1. Skolens forstander og de faste medarbejdere danner et medarbejderråd.

Stk. 2. Medarbejdere er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og kap. 8 om tavshedspligt m.v.

Stk. 3. Medarbejderrådets udtalelse indhentes i spørgsmål, der angår: kursusplaner og -terminer, budgetter samt i spørgsmål om skolens nedlæggelse.

§ 10. REGNSKAB OG REVISION

Stk. 1. Driftsregnskab og status udarbejdes hvert år inden den 1/3. Årsrapporten opstilles og revideres i overensstemmelse med gældende regler om regnskab for og revision af frie kostskoler.

Stk. 2. Revisionen skal være afsluttet hvert år inden den 1/5, hvorefter den reviderede årsrapport, bilagt revisionsprotokollen sendes til bestyrelsens formand. Alle bestyrelsens medlemmer skal underskrive det reviderede regnskab inden forelæggelse for generalforsamlingen. Medlemmerne skal samtidig afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen, jf. § 5.

Stk. 3. Skolens regnskabsår er kalenderåret.

§ 11. TEGNINGSRETTEN

Stk. 1. Skolen tegnes af bestyrelsens formand i forening med 1 medlem af bestyrelsen.

Stk. 2. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves 2/3 flertal af bestyrelsesmedlemmernes, herunder formandens underskrift.

§ 12. VEDTÆGTSÆNDRINGER

Stk. 1. Vedtægtsbestemmelser og ændringer heri skal godkendes af ministeriet.

Stk. 2. Ændringer af nærværende vedtægter kan kun foretages, når de vedtages med mindst 3/4 af de fremmødte stemmer ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

§ 13. NEDLÆGGELSE

Stk. 1. Beslutning om skolens nedlæggelse træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af alle medlemmer stemmer for. Opnås sådant flertal ikke, kan beslutning om nedlæggelse træffes efter mindst 14 dage på en ny generalforsamling med almindeligt flertal af de mødte medlemmer.

Stk. 2. Den selvejende institution skal opløses, såfremt den ophører med at drive undervisningsvirksomhed i overensstemmelse med formålsparagraffen.

Stk. 3. Den siddende bestyrelse skal ved skolens nedlæggelse fungere videre, indtil det økonomiske opgør af skolen aktiver og passiver er gennemført efter loven eller overgået til behandling i skifteretten eller ved likvidation.

Stk. 4. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelse af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse foretages efter gældende bestemmelser, og for at nettoformuen anvendes i overensstemmelse med stk. 5.

Stk. 5. Overskydende midler anvendes med Undervisningsministeriets godkendelse til skoleformål, der støttes i henhold til gældende regler om frie kostskoler. Vedtaget på generalforsamlingen den 24/5 2007 og offentliggjort 16/8 2007

Undervisningsmiljøvurdering

af

Ubberup Højskole

Højskolevej 6 4400 Kalundborg

2018

INDLEDNING

Denne lovpligtige undervisningsmiljøvurdering (UMV) er lavet med udgangspunkt i materiale fra Danske Center for Undervisningsmiljø (DCUM).

Formålet er at sikre og udvikle et godt undervisningsmiljø i Danmark, jævnfør Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø (UML) kapitel 4, §6.

VÆRDIGRUNDLAG FOR UBBERUP HØJSKOLE

Ubberup Højskole er en almen folkehøjskole, der vil give de bedste betingelser for mennesker, der vælger at skabe et vendepunkt i deres liv – fysisk, socialt og mentalt.

Rammerne for dette arbejde er vores fælles værdier: Alle skal opleve myndighed, mening, fysisk, socialt og mentalt velbefindende, og være en del af et rummeligt fællesskab. Myndighed og modet til at tage ansvar for eget liv er afgørende for, at mennesket kan udvikle sit potentiale. Skolens fællesskab er fundament for styrkelse af selvstændighed, engagement og livsglæde – i undervisningen, i samværet og i mødet med det omgivende samfund. Det er vores udgangspunkt at læring, dannelse og stræben efter mening bedst finder sted som erkendelser med fornuften, følelserne og kroppen.

Vi vil sammen med eleverne styrke gnisten og engagementet i arbejdet for det gode liv. Vi møder mennesker med fundamental tillid, fordi vi tror på det bedste i hinanden. Det er denne overbevisning, der danner udgangspunktet for vores møde med elever og omverden.

Sundhed er en vigtig del af realiseringen af det gode liv. På linje med WHO opfatter vi sundhed, som ”en dynamisk tilstand af fysisk, mental og social velbefindende og ikke blot fravær af sygdom eller svækkelse”.

Sundhed er ikke alene et individuelt anliggende. Derfor arbejder vi hen imod et samfund, som skaber gode betingelser for at leve sunde liv. På Ubberup Højskole vil vi bidrage til at skabe et folkeligt og rummeligt fællesskab på tværs af samfundsmæssige skel og fremme det demokratiske medborgerskab. Disse værdier skal præge højskolens udvikling og dens samspil med det øvrige samfund.

GRUNDLAG FOR UNDERSØGELSEN

Ubberup Højskole har ca. 76 kursister pr. ophold, hvilket svarer til 100% belægning. I 2018 har vi 1 kurser á 12 uger, 1 kurser á 15 uger, 1 kursus á 15 uger samt 1 sommerkurser á 1 uge og 1 á 2 uger. 75% af skolens kursister på et langt ophold har været med til at svare på spørgeskemaet, som er udarbejdet af DCUM. Dette svarer til 56 kursister. De anførte procentsatser er op- eller nedrundet til nærmeste hele tal. 75% af skolens kursister er kvinder. 25% er mænd. Aldersspredningen er fra 18 til 76 år. Gennemsnitsalderen varierer fra ophold til ophold, men generelt vi har flest kursister mellem 18-30 år. Kursisterne har givet Ubberup højskole en gennemsnitlig karakter på 11 på 13-skalaen. 11% har overvejet at stoppe sin undervisning pga. psykiske problemer.

DET ÆSTETISKE UNDERVISNINGSMILJØ

Ud fra spørgsmål om miljø, atmosfære og elementer kan vi konkludere at:

 • 30 % mener, at helhedsoplevelsen af Ubberup Højskole er overvejende spændende.
 • 15 % mener, at skolen er overvejende kedelig.
 • 86 % er enige i, at der er en god atmosfære på højskolen.

Særligt er fremhævet spisesalen og hovedbygningen som ”gode” rum, hvorimod det mest er toiletterne og gangene der bliver fremhævet som ”dårlige” rum Kursisterne giver udtryk for, at der generelt bliver gjort nok ud af omgivelserne på skolen og der er gode fælles områder med aktivitet og liv

 • Over 94% af kursisterne mener, at skolens faciliteter er placeret hensigtsmæssigt i forhold til anvendelse.
 • 85% vurderer de rekreative arealer som meget positive eller positive.
 • 50% mener, at Ubberup Højskole har de rum, som der behøves.
 • 50% mener, at skolen mangler rum.
 • 33% mener, at bygningerne er generelt godt vedligeholdt.
 • 50% mener, at bygningerne trænger til en renovering.

De samlede fysiske rammer bedømmer 45 % til positive og 30% siger meget positive. Gennemsnitlig karakter for det æstetiske undervisningsmiljø: 10

Konklusion:

Det kommer ikke bag på os, at kursisterne er delte i deres begejstring for skolens æstetiske undervisningsmiljø. Som bekendt har skolen i en lang årrække været økonomisk klemt, hvilket har resulteret i sparsom vedligeholdelse og tilbageholdelse med at bruge midler til forskønnelse af de indendørs arealer. Heldigvis er Ubberup Højskoles økonomi nu i en positiv udvikling, hvilket har bevirket, at der løbende bliver afsat midler til indvendig vedligeholdelse og forskønnelse af skolen. Ud fra procentfordelingen i besvarelserne fremgår det, at flere af klagepunkterne kan rettes relativt let op, malerier i gangarealer og lokaler osv. Undersøgelsen viser stor tilfredshed med placeringen af lokaler og udendørsarealerne. Udviklingsområder:

 • Renovering af bygningerne.
 • Småting.

Handlingsplan:

 • Gangarealer:
  • ”Forskønnelsesudvalget” gennemgår gangarealer og vurderer, hvor der trænger til f.eks. at blive malet, sæt billeder op osv.
  • Gangene vil altid være ”bare” i starten, da kursisterne fra de kreative fag står for udsmykningen.
  • Ønskeliste og budgetoverslag forelægges forstander.
  • Beslutning, planlægning og eksekvering.
 • Undervisningslokaler:
  • ”Forskønnelsesudvalget” gennemgår skolens undervisningslokaler og vurderer, hvor der trænger opfriskning af f.eks. maling, belysning mv.
  • Ønskeliste og budgetoverslag forelægges forstander.
 • Renovering:
  • ”Investeringsudvalget” Gennemgår skolens bygninger og vurdere, hvor der trænger til renovering, om-, til- eller nybygning.
  • Ønskeliste og budgetoverslag forelægges forstanderen og bestyrelsen.
 • Småting:
  • Alle småting trækkes ud af undersøgelsen.
  • Vurdering, ønskeliste og budget forelægges forstander.
  • Beslutning og eksekvering.

DET PSYKISKE UNDERVISNINGSMILJØ

Læringssituationer er fordelt ud på foredrag, holdundervisning, gruppearbejde, projektor i et fag, projektor på tværs af fag og praktiske øvelser og har flg. respons: Mest Udbytte:

 • 37% får mest udbytte af Foredrag
 • 65% får mest udbytte af holdundervisning
 • 43% får mest udbytte af gruppearbejde
 • 32% får mest udbytte af projekter i et fag
 • 2% får mest udbytte af projekter i flere fag
 • 82% får mest udbytte af praktiske øvelser

Mindst udbytte:

 • 5% får mindst udbytte af Foredrag
 • 9 % får mindst udbytte af holdundervisning
 • 26% får mindst udbytte af gruppearbejde
 • 12% får mindst udbytte af projekter i et fag
 • 40% får mindst udbytte af projekter i flere fag
 • 2% får mindst udbytte af praktiske øvelser

Lærernes formidling i forhold til hold- eller klasseundervisning, foredrag og personlig vejledning har flg. respons: Hold- eller klasseundervisning:

 • 90% er tilfredse eller meget tilfredse.
 • 10% er hverken tilfredse eller utilfredse

Foredrag:

 • 70% er tilfredse eller meget tilfredse.
 • 20% er hverken tilfredse eller utilfredse.
 • 10% er utilfredse

Personlig vejledning:

 • 92% er tilfredse eller meget tilfredse.
 • 8% er hverken tilfredse eller utilfredse.

Kursisterne giver udtryk for, at de samlet set er tilfredse med undervisningens indhold, form, information og samarbejdet mellem medkursisterne.

 • 75% har enkelt gange eller flere gange haft brug for faglig hjælp fra lærerne.
 • 95% af kursisterne har altid kunne få faglig hjælp fra lærerne.
 • 88% oplever de faglige udfordringer på deres højskoleophold, som passende.
 • 96% af kursisterne har været glade og tilfredse indenfor de sidste 3 mdr. af deres ophold.
 • 25% har af og til følt sig ensomme.
 • 30% har en eller flere gange anvendt professionel hjælp i forbindelse med deres studium.
 • 89% har i høj eller nogen grad følt sig som et del af fælleskabet på højskoleopholdet.
 • 89% af kursisterne har været tilfredse med den sociale kontakt med deres medkursister, lærerne og de sociale aktiviteter.

Gennemsnitlig karakter på det psykiske undervisningsmiljø: 11

Konklusion:

På baggrund af ovenstående tilbagemeldinger, kan vi konkludere, at der er overvejende stor tilfredshed med det psykiske arbejdsmiljø på Ubberup Højskole.

DET FYSISKE UNDERVISNINGSMILJØ

Ud fra spørgsmål til kursisterne om de fysiske rammer, der inkluderer undervisnings-lokalers indretning, indeklima, lyd og lysforhold, samt ergonomi og udstyr mv. Mht. pladsforhold, udstyr (tavler, overheadprojektor, IT mv.) lys temperatur, træk, lugt, støj, og rengøring har over 80% af kursisterne svaret ”i orden” eller ”mindre problemer”. Mht. indgang (træk, snavs, vindfang, måtter), parkerings- og toiletforhold er over 87% af kursisterne tilfredse. Mht. skolens rygepolitik samt dens overholdelse, er også tilfredsstillende, Mht. til indstilling af borde og stole efterlyser kursisterne disse muligheder. Ud fra spørgsmål ang. værelser svarede kursisterne flg:

 • 76% har enkeltværelser
 • 24% har dobbelt værelser
 • 56% ville foretrække værelse med bad og toilet mod merbetaling.
 • 40% kunne godt tænke sig mere opbevaringsplads på værelserne.

Mht. til kursisternes helbred:

 • 13% har det fremragende
 • 76% af kursisterne har det godt og vældigt godt
 • 11% har det mindre godt

Gener såsom astma, hovedpine, smerter eller overfølsomhed i forbindelse med studiet, er så godt som 0. Til gengæld er fysisk træthed højere placeret, hvilket må betragtes som naturligt, set i lyset af den store mængde motion, som kursisterne dyrker i løbet af dagen på højskolen.

 • 40% af vores kursister ryger 10 eller flere cigaretter om dagen.
 • 60% ryger ikke.
 • 14 % mener at antallet af toiletter, placeringen, og parkeringsforholdene for handicappede, er et mindre problem.

Gennemsnitlig karakter for det fysiske undervisningsmiljø: 11

Konklusion:

På baggrund af ovenstående tilbagemeldinger kan vi konkludere, at der er overvejende stor tilfredshed med det fysiske undervisningsmiljø på Ubberup Højskole. Udviklingsområder:

 • Indstillingsmuligheder for borde og stole.
 • Ubberup Højskole er ikke handicap-venlig.

Handlingsplan:

 • Indstillingsmuligheder for borde og stole:
  • Undersøgelse, vurdering og evt. budgettering af behov for indstillelige stole og borde.
  • Evt. forslag til godkendelse hos forstander og bestyrelse.
 • Ubberup Højskole er ikke handicap-venlig.
  • Undersøgelse af hvilke handicaps, der tænkes på.
  • Vurdering af i hvilket omfang Ubberup Højskole kan gøres handicap-venlig. Her tænkes på trapper, gårdsplads, toiletforhold mv.
  • Vurdering af om handicappede kan blive/skal være i højskolens målgruppe (forpligtelser som højskole mv.)
  • Beslutning og evt. budgettering på baggrund af ovenstående.

Ubberup Højskoles årsplan for undervisningsåret 2020-21 kan ses HER

Ubberup Højskoles årsplan for undervisningsåret 2010-20 kan ses HER
Ændringer til Ubberup Højskoles årsplan for undervisningsåret 2017-18 kan ses HER
Ubberup Højskoles årsplan for undervisningsåret 2016-17 kan ses HER.
Ændringer til Ubberup Højskoles årsplan for undervisningsåret 2016-17 kan ses HER

Madværksted - lær om sunde madvaner